Livdyr

Fra 1. juli 2018 trådte ny dyrehelseforskrift i kraft.

Småferegioner:

  • Region 1: Finnmark, Troms, Norland, Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt kommunene Etne og Sveio
  • Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder
  • Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Mattilsynets informasjon om temaet finnes her:

En kort oppsummering:

Geiter, hunndyr må det alltid søkes Mattilsynet om å få flyttet mellom besetninger. Ta kontakt med Mattilsynet lokalt før du avtaler kjøp!

Bukker kan flyttes mellom besetninger innen fylket de bor i uten at du trenger å søke om dette. Du må likevel ha en egenærklaring og veterinærattest. Skal bukken flyttes over fylkesgrensen i samme småferegion, må det søkes Mattilsynet, i tillegg må egenærklæring og veterinærettest fylles ut. Det er forbudt å flytte bukker ut av den småferegionen de befinner seg i.

Mattilsynet har laget en egen veileder for flytting av småfe. Den finnes her:

Mattilsynet har også laget en skjematisk oversikt over krav til søknad og dokumentasjon. Den finnes her:

Husk på at om du vil starte opp med geit, bør du ta kontakt med Mattilsynet i forkant, uansett hvor stor besetning du ser for deg.

Inseminering er et alternativ for deg som vil ha nye gener inn i besetningen din uten å kjøpe ny bukk. Det følger en del arbeid og utgifter med dette som gjør det mindre aktuelt for mange. For å inseminere trenger du å gå på kurs først for å lære det. NSG arrangerer slike kurs. Du trenger også en bukk for å finne rett tidspunkt å inseminere.

Vi anbefaler de som ikke ønsker å inseminere å finne en besetning å kjøpe bukk fra hver gang. Denne besetningen må ha kontroll på slektsforhold både i egen besetning og bukkekjøperens besetning. Det anbefales på det sterkeste at alle er med i Ammegeitkontrollen. Her finnes verktøy for å beregne innavl. Hvis man kjøper bukk fra flere besetninger, er en ikke garantert å finne ubeslekta dyr! Og en utsetter seg for større risiko for smittsomme sykdommer.

Skjema:

Styret har i september 2018 justert veiledende priser på livdyr, på grunn av økte kostnader knyttet til de nye reglene i Dyrehelseforskriften.

Veiledende priser på livdyr ligger for tiden på:

  • Geitekje kr 2000,-
  • Voksen geit kr 2600,-
  • Bukkekje kr 2500,-
  • Voksen bukk kr 3000,-
  • Kastrat kr 1500,-

Utgifter til veterinærattest kommer i tillegg til veiledende priser.

Mva kommer i tillegg på alle priser.

Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende priser. Det er opp til hver enkelt selger å sette en pris som synes rimelig ut ifra markedet og den avlsmessige verdien på dyra som selges (f.eks avkom etter semin som gir nye gener i området og har kostet selger mye arbeid og penger).

Ønsker å kjøpe Livdyr:

Livdyr til salgs

Sogn og Fjordane

Kvaale Kvaale_2

Kasjmirgeiter til sals.

Geite- og bukkekillingar fødde i mai. Leveringsklare I oktober. Bukkekillingar må tingast innan 20 mai, grunna kastrering. Har og vaksne bukkar. Fargerik flokk. Registrert I Ammegeitkontollen sidan starten I 2003. Dokumentert helsestatus gjennom Friskare geiter sidan 2006. Årlege mjølkeprøvar siste åra

Jostein Kvåle og Jorunn Havsgård

Kvåle, 6856 Sogndal

Telefon 57 67 17 16 / 46 83 38 15

E-post kvaole@online.no

Heimesida: www.kvaole.com

Legg igjen en kommentar